2012 i korthet

  • Försäljningen uppgick till MSEK 725 (727).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 102 (101).
  • Gods över kaj ökade med cirka tre procent. Till de områden som ökade mest hörde transitolja, bilar och RoRo. Även kryssningstrafiken växte med 3 procent till 840 000 passagerare.
  • Inom bilverksamheten inleddes nya samarbeten med Mercedes och Subaru.
  • Arbetet med den nya kryssningskajen i Köpenhamn fortgår och beräknas vara avslutade vid halvårsskiftet 2013. Våren 2014 färdigställs de tre permanenta terminalbyggnaderna och då tas också den nya kryssningsverksamheten i drift.
  • Beslut fattades om att etablera en kryssningsverksamhet i Malmö. Under 2013 beräknas trafiken omfatta cirka 40 000 passagerare och 7 000 besättningsmän.
  • Vid branscheventet World Travel Awards utsågs Köpenhamn till ”Europe’s Leading Crusie Port”.
  • Samtal inleddes med Helsingborgs Hamn. Syftet är att analysera möjligheterna att etablera ett gemensamt driftbolag.
  • Den första kunden flyttade in på UPS-arealerna på Prøvestenen i Köpenhamn.